2012/02/24

آذرآبادگانی: همبستگی با ايران ستيزان نابخردی است / مردو آناهيد


در برابر حقایقی که بیان داشته اید جایی برای افزودن نظر و ارائه دیدگاه نیست. کسی در باره نتیجه ۲ ضربدر ۲ اظهار نظر نمیکند
.


ذرآبادگانی: همبستگی با ايران ستيزان نابخردی است / مردو آناهيد