2009/09/05

دوستان ایران آزاد

انجمن 911 ندا، دربرگیرنده ی آمریکاییان، اروپاییان و ایرانیانی است که برای ترویج آزادی، عدالت و برابری و پایان خرابکاری بنیادگرایان در گیتی همگام میشوند. گلوله ای که قلب ندا را شکافت همان وحشی کاری بود که برای 911 نقشه کشیده بود. خرداد و تیرماه امسال بنیادگرایان در ایران همدست با خرابکاران حماس، به کشتار جوانان ایران پرداختند. آمریکاییان و اروپایی ها پشت مردم ایران ایستادند. زمان آن رسیده است که ایرانیان متحد با جهان آزاد با خرابکاران مقابله کنند. این سپتامبر 11 در گرامیداشت انسانهایی که بدست بنیادگرایان جان خود را ازدست دادند و در ابراز انزجار از خرابکاران دست در دست هم بگذاریم. با هم، آمریکاییان، اروپایی ها و ایرانیان، باید و خواهیم توانست به خرابکاری بنیادگرایان پایان دهیم

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.